Ban Trị Sự

ĐOÀN TRƯỞNG 

GIUSE VŨ MINH HOÀNG
214-497-2655

vutwo261@gmail.com

ĐOÀN PHÓ

GIOAN LÊ HỮU KHANH
469-732-7248

khanhhle@gmail.com

PHÓ NGOẠI VỤ

GIACÔBÊ NGUYỄN ĐIỀN

PHONE: 520-668-0239

dnguyenk@yahoo.com

THỦ QUỸ

GIOAN NGUYỄN JOHN BÌNH
972-697-3167

binhnguyenx05@yahoo.com

THƯ KÝ

GIOAN B. HỒ ANH KHOA
469-264-0056

btk73@yahoo.com