Các Thành Viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Đã Qua Đời

GIUSE NGUYỄN ĐỨC MAI

CỰU ĐOÀN TRƯỞNG 1193-198

QUA ĐỜI - 18/02/2020

NGƯỜI THÀNH LẬP LMTT GXDMHCG

GIUSE NGUYỄN VĂN TÂN

               QUA ĐỜI

INHAXIO-LOYOLA VŨ TÙNG

PHONE: 214-554-3186

QUA ĐỜI

GIUSE NGUYỄN THÀNH TRUNG

CỰU ĐOÀN TRƯỞNG 2000-2013

QUA ĐỜI - 2021

GIUSE LÊ TRUNG THƯỢC

 PHONE: 972-989-9307

QUA ĐỜI -  1/19/2024

GIUSE TRẦN MINH QUANG

QUA ĐỜI

PHAOLÔ PHẠM ĐỨC HÙNG

PHONE: 972-494-5286

QUA ĐỜI - 10/6/2023

GIUSE Ðinh VĂN NGHỊ

QUA ĐỜI -2019)

PHÊRÔ PHẠM PHÚ QUÝ

PHONE: 469-964-3647

QUA ĐỜI -  17/12-2023

GIACÔBÊ ĐINH VĂN LỊCH 

PHONE: 469-826-1507

QUA ĐỜI - 30/11-23

GIUSE Nguyễn Văn Nghị

QUA ĐỜI

AUGUSTINÔ PHẠM VĂN ĐỊA

QUA ĐỜI-15/02/2024

PHONE: 469-288-2310

Lễ An Táng Ông Augustinô Phạm Văn Điạ

Lễ An Táng Ông GIUSE Lê TrungThược

Lễ An Táng Anh Phêrô Phạm Phú Quý