Theo thông lệ của đoàn LMTT, mỗi đoàn viên đóng niên liễm hằng năm là $30 để đoàn có kinh phí sinh hoạt. Qúy anh nào chưa đóng xin gởi cho bất cứ ai trong BTS kèm tên và số phone. Chân thành cám ơn .